Fastighetssverige berättar mer om fastighetsjättens enorma planer som omfattar hela 3 000 000 kvadratmeter mark – och 1 000 000 BTA verksamhetslokaler.

Publicerad den 7 Februari 2020

Illustration av områdets olika etapper, inlämnat av Castellum i november 2019.Bild: Castellum / Göteborgs stad
Illustration av områdets olika etapper, inlämnat av Castellum i november 2019.

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg föreslår att byggnadsnämnden ger Castellum grönt ljus gällande bolagets planansökan gällande det gigantiska utvecklingsprojektet vid Säve flygplats och fastigheten Åseby 1:5.

Castellums ansökan om planbesked omfattar såväl nytt innehåll i form av nya verksamheter men även en fortsatt utveckling av flygplatsfunktionen och berör ett område som om cirka 300 hektar mark. Fastighetsjätten bedömer att marområdet kan generera drygt 1 000 000 BTA för verksamhetslokaler, vilket göra att staden vill att man tar fram ett planprogram innan man går vidare med specifika detaljplaner.
"På grund av de sökta åtgärdernas storlek och omfattning bedömer stadsbyggnadskontoret att åtgärden ska föregås av ett planprogram. De remitterade förvaltningarna delar bedömningen att ett planprogram ska tas fram för området innan detaljplaner prövas. Lokalisering av större verksamhetsområden bör prövas på en översiktlig nivå innan arbete med detaljplaner kan inledas", skriver stadsbyggnadskontoret i ett tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden.

Och även om Stadsbyggnadskontoret är positiva till att planläggning inleds konstaterar man att det krävs omfattande utredningar framöver:
"Säve flygplats är ett väldigt stort område med mycket nuvarande och tidigare innehåll. Det kommer att behöva göras många utredningar med inriktning på hälsa och miljö för att säkerställa markanvändningen i kommande detaljplaner. Det gäller både för att säkerställa att byggnation kan tillåtas men även för att säkerställa att vi inte tar bort värdefulla miljö- och naturvärden"

Stadsbyggnadskontoret poängterar även vikten av en fortsatt flyplatsverksamhet inom området:
"Ett verksamhetsområde i denna storlek orsakar ringar på vattnet runt om i mer eller mindre hela staden, och även regionen. Framförallt handlar det om trafikmönster och transporter inom staden. Men även hur transporter sker inom regionen, från hamnen ut i resten av Västra Götalandsregionen och vidare ut i Sverige. Möjligheten att kunna ha fortsatt flygplatsverksamhet, främst med de samhällsviktiga funktioner som bland annat ambulanshelikopter, ser kontoret som mycket viktigt. Det finns få platser i Sverige där detta är möjligt, och det är viktigt för kommunen att få behålla den verksamheten".

Fastighetssverige har tidigare berättat att Castellum räknar med att mellan 5 000 och 8 000 människor i framtiden kommer arbeta inom det området man förvärvade av Serneke i december 2018 och en förprovningsrapport som Fastighetssverige tagit del av beskrivs Castellums planer enligt följande:
"Fastighetsägaren vill satsa på att bygga stora volymer med lagerhus och centrala omlastningsstationer där långväga lastbilar blir omlastade och varor transporteras vidare in i området med autonoma elektrifierade transportmedel".

Enligt samma rapport planerar Castellum att bygga ut området i fyra etapper där etapp ett och två till stor del fokuserar om att skapa ytor för lager- och logistikverksamheter och etapp tre blir en fortsatt satsning på flygverksamheten och hållbara transporter.

Etapp fyra blir en fortsatt utveckling av visstidsboende som redan finns inom området. De stora infrastruktursatsningarna som genomförs just nu i Göteborg kräver mängder av arbetskraft, en viss del av den arbetskraften hämtas från närliggande regioner och även från andra länder. Möjligheten till att bo på ett ordnat sätt i närheten av arbetsplatsen är uppskattat och de befintliga tillfälliga boenden som finns inom området är fulltecknade.

- Victor Friberg
victor@fastighetssverige.se